Menu Close

Join TAMABET Referral Party and Earn Big

Referrer activity

Are you ready to earn while enjoying? Invite your friends to TAMABET Referral Party and watch your rewards grow!

Join TAMABET Referral Party and Earn Big
Join TAMABET Referral Party and Earn Big

How to Recommend Others to Join?

It’s as easy as 1-2-3:

  1. Be a Member: Simply log in to your account.
  2. Invite Friends: Look for the “Invite Friends” section.
  3. Share Your Link: Share your referral link with the person you want to recommend.

Ensure the Success of Your Recommendation:

Your friend should: Register by clicking on your referral link.

Successful Referral: Your referral will be counted as successful if they:

Deposit ₱500, and  Accumulate ₱3000 in Valid Turnover.

Referral Party Your Reward:

For every successful referral, you’ll receive an amazing ₱188 bonus with a required 3x Turnover! Example: If you invite your friend A, and A meets the criteria, you’ll receive ₱188 as a reward! (A needs to confirm their mobile phone number.)

Endless Earnings:

The fun doesn’t end with just one referral! Keep inviting your friends, and the bonuses will keep coming. Invite 10 players who meet the requirements, and you could earn ₱1880!

But There’s More!

As a referrer, you’ll also receive daily rebates from the amounts wagered by all your invites. It’s automatic, easy, and extra money in your pocket!

Don’t miss this opportunity to earn while enjoying the pleasures of TAMABET. Start inviting your friends now and let the prizes pour in!

Read more: Join Telegram Group Chat for 28 Free bonus !

—Filipino—

Handa ka na bang kumita habang nag eenjoy? Mag-imbita ng iyong mga kaibigan sa TAMABET at panoorin ang pagdami ng iyong mga premyo!

Paano I-rekomenda ang Iba na Sumali?

Madali lang ito, 1-2-3 lang:

  1. Maging Miyembro: Pumunta lamang sa iyong account.
  2. Mag-imbita ng mga Kaibigan: Hanapin ang “Mag-imbita ng mga Kaibigan” na seksyon.
  3. Ibahagi ang Iyong Link: Ibahagi ang iyong  referral link sa taong gusto mong irekomenda.

Siguruhing Tagumpay ang Iyong Rekomendasyon:

Ang iyong kaibigan ay dapat: Magrehistro sa pamamagitan ng pag-click sa iyong referral link.

Matagumpay na Rekomendasyon:

Bibilangin ang iyong referral bilang matagumpay kung:

  •  Naglagak ng ₱500 Deposit, at
  • Nag-akumula ng ₱3000 na Valid Turnover.

Ang Iyong Gantimpala:

Para sa bawat matagumpay na rekomendasyon, makakatanggap ka ng kamangha-manghang ₱188 na bonus na may kinakailangang 3x na Turnover!

Halimbawa: Kung iniimbitahan mo ang iyong kaibigang si A, at naaabot ni A ang mga kriteria, makakatanggap ka ng ₱188 bilang gantimpala! (Kailangang kumpirmahin ni A ang kanyang mobile phone number.)

Walang Katapusang Kitaan:

Hindi nagtatapos ang kasiyahan sa isang referral lang! Patuloy na imbitahin ang iyong mga kaibigan, at patuloy ang bonus na darating. Imbitahin ang 10 na manlalaro na naaabot ang mga kailangan, at maaari kang kumita ng ₱1880!

Pero Meron Pang Iba!

Bilang isang nag-refer, makakatanggap ka rin ng rebate araw-araw mula sa mga halaga ng tinaya ng lahat ng mga iyong iniimbita. Ito’y awtomatiko, madali, at karagdagang pera sa iyong bulsa!

Huwag palampasin ang pagkakataon na ito na kumita habang nag-eenjoy sa mga kasiyahan ng TAMABET. Simulan na ang pag-imbita ng iyong mga kaibigan ngayon, at hayaan mong mag-ulan ang mga premyo!